Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Απολυτίκια Αγίων

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

 Απολυτίκιο Αγίου Πέτρου Επισκόπου Άργους (3 Μαϊου)
Ήχος πλ. α΄ Τον συνάναρχον λόγον …


Τον φρουρόν και προστάτην Αργείων άπαντες ,Αργολίδος τε πάσης τον Αντιλήπτορα ,ευφημήσωμεν πιστοί Πέτρον τον ένδοξον ,τον ποιμάναντα σοφώς την Εκκλησίαν του Χριστού. Πατέρων το θείον κλέος ,πρεσβεύει γαρ τω Κυρίω ελεηθήναι τας ψυχάς ημών .

Απολυτίκιο Επανακομιδής Αγίου Πέτρου Επισκόπου Άργους (19-21 Ιανουαρίου)

Ήχος πλ. α΄ Τον συνάναρχον λόγον …

Αργολίς ελαμπρύνθη τη επανόδω σου ,Πέτρε Όσιε Άργους ποιμήν θαυμάσιε ,την σεπτήν σου ,δε σορόν,την χαριτόβρυτον ,κατασπαζόμενοι φαιδρώς , εκβοώμεν τω Χριστώ αγίασον Ζωοδότα ,τους προσκυνούντας εν πίστει ,του Ιεράρχου τα θεία λείψανα.


Απολυτίκιο Αγίου Θεοδοσίου του νέου και Ιαματικού (7 Αυγούστου)
Ήχος πλ. α΄ Τον συνάναρχον λόγον …

Αργολίδος εδείχθης δόξα και καύχημα ,Αθηναίων το κλέος και θείον βλάστημα ,Θεοδόσιε πατήρ ημών Όσιε ,των Οσίων καλλονή και Ιαμάτων η πηγή ,και Πέτρου του Ιεράρχου συνόμιλος και προστάτις των αιτουμένων ιλασμόν και μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγίου Αναστασίου του Ναυπλιέως (1 Φεβρουαρίου)
Ήχος α΄ Του λίθου σφραγισθέντος


Τοις ξίφεσιν ετμήθει Σου το σώμα το άγιον, υπ΄Αγαρηνών των απίστων , ώ στερρέ Αναστάσιε, και πλήρης θείας χάριτος δειχθείς, θαυμάσιος εγένου τοις πιστοίς ,δια τούτο και ημείς Σου, την μνήμην την σεπτήν εν ωδαίς ευφημούμεν, Χαίροις ουν Νεομάρτυς του Χριστού , χαίρεις το ημέτερον καύχημα, και χαίρεις ο της πόλεως Ναυπλίου φρουρός τε ο ένδοξος.

Έτερον :ήχος γ΄Μέγαν εύρατο

Μέγαν εύρατο πόλις Ναυπλίου. Σε υπέρμαχον και πολιούχον, Αθλοφόρε Χριστού Αναστάσιε, Αγαρηνών γαρ καθείλες το φρύαγμα, και εν Σταδίω Χριστόν ωμολόγησας. Διό Άγιε, μη παύση δεόμενος, λυτρωθήναι κινδύνων, τας ψυχάς των ευφημούντων Σε.

Απολυτίκιο 3 Αγίων
Ήχος α΄Της ερήμου πολίτης


Ως φωταυγής ουρανός Αργολίς εκοσμήθη ,δια τρισαρίθμου χορείας θεοφόρων Φωστήρων .Δεύτε ουν τιμήσωμεν τρανώς εν ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς .Πέτρον τον σοφόν Ποιμενάρχην Αργείων και τον εν Nαυπλίω αθλήσαντα Αναστάσιω ˙συν Θεοδοσίω τω νέω τω ενεργούντι Ιάματα ταις γαρ αυτών λαμπηδόσι καταυγαζόμεθα .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απολυτίκιο Εορτής της συνάντησης Αγίου Πέτρου Επισκόπου Άργους & Αγίου Θεοδοσίου του νέου και Ιαματικού (9Μαϊου)
Ήχος γ΄ ΄’Εργοις λάμψαντες …


Θείω Πνεύματι οδηγηθέντες συνηντήθητε και εν Κυρίω, ασπασμόν της αγάπης ηλλάξατε˙ και του Οσίου δεχθείς τα σεβάσματα Θεοδοσίου ,ω Πέτρε μακάριε ,Χριστόν τον Θεόν ανυμνήσατε, τον παρέχοντα πάσι τοις πιστοίς το μέγα έλεος.

Έτερον Απολυτίκιον της Εορτής
Ήχος πλ. α΄ Τον συνάναρχον λόγον …


Τους οσίους Πατέρας νυν ευφημήσωμεν , Αργολίδος απάσης τους αντιλήπτορας , τους εν Πνεύματι Θεού κοινωνήσαντας , εις αγώνας ευκλεείς , θείω έρωτι Χριστού , Βελίαρ καταβάλοντας ˙ τον Πέτρον τον θεηγόρον και Θεοδόσιον άμα τους προστάτας ημών .


Απολυτίκιο Αγίου Αγγελή (3 Δεκεμβρίου)
Ήχος α'. Χορός αγγελικός.

Χορός αγγελικός Αγγελή Νεομάρτυς, και δήμος Αθλητών, επεκρότησαν άνω, την σην υπέρ της πίστεως, καρτερίαν και ένστασιν, και το πνεύμα σου μετ` ευφροσύνης λαβόντες, ανεβίβασαν, εις ουρανού μετά δόξης, Χριστώ τω Θεώ ημών.


Απολυτίκιο Αγίου Νήφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (11 Αυγούστου)
ήχος γ΄Θείας Πίστεως

Έργοις έλαμψας ,της ευσεβείας ,πάσαν ηύγασας. την Εκκλησίαν ,της ταπεινώσεως τρόποις υψούμενος. ασκητικώς δοξασθείς γαρ εν Άθωνι, Πατριαρχών καλλονή εσχημάτισας .Νήφων ένδοξε ,θείων χαρίτων έμπλησον , τους πίστει και πόθω σε μεγαλύνοντας .


Απολυτίκιο Αγίου Λεοντίου (18 Ιουνίου)
ήχος γ΄Μέγαν εύρατο

Μέγαν εύρατο πόλις Αργείων σε υπέρμαχον και οι εν Άθω , θυσαυρόν αρετήν και υπόδειγμα .Ασκητικώς γαρ την σάρκαν ενέκρωσας και αρετήν τον σον βίον επλήρωσας .ούτως όσιε μυροβλήτα Λεόντιε Χριστώ τω Θεώ ικέτευε δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεοςΑπολυτίκιο Αγίου Λεωνίδη κ΄της συνοδείας αυτού (16 Απριλίου)
Ήχος γ΄:Θείας πίστεως

Μέγα μάρτυρα της ευσεβείας , έχει πρόμαχον η Εκκλησία, Λεωνίδη των Παρθένων διδάσκαλον΄ συνεορτάζει Τροιζήνι Επίδαυρος, των αριστέων τιμώσα την άθλησιν. Θείοι Μάρτυρες, Χριστώ τω Θεώ πρεσβεύσατε, δωρήσασθε ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιον έτερο Αγίου Λεοντίου
ήχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Του Άργους αγλάϊσμα, οιά περ γόνος κλεινός καὶ θείον γεώργιον της του Προδρόμου Μονής εδείχθης Λεόντιε. Σὺ γὰρ δι᾿ ενάρετου πολιτείας εκλάμψας, ώφθης Χριστού θεράπων καὶ σεπτὸς μυροβλύτης, διὸ σὲ Πάτερ συμφώνως πάντες γεραίρομεν.

 


 

 

Νέο Σχολείο

 

 

Νέο Σχολείο
Εκπαιδευτικός Όμιλος Αργολίδος
Ιδιωτικό Γυμνάσιο & Λύκειο 

Δαλαμανάρα, Αργολίδας
Τ.Κ. 21 200
Τηλ: 27510 62720
Fax: 27510 62721
E-mail: info@new-school.gr
neosholi@otenet.gr

Εκπαιδευτήρια Αφών Μαλτέζου

 

 

 Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο - Πρότυπα Εκπαιδευτήρια
Αφών Μαλτέζου

Φλέμινγκ 8
ΤΚ 21200 ΆΡΓΟΣ
Τηλ: 27510-67656
Φάξ: 27510-67893
Email: dmaltezou@gmail.com

Φιλολογικό Φροντιστήριο

 

 

 

 

Φιλολογικό ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
Αυστηρά Τριμελή Τμήματα
Υπεύθυνος Σπουδών: Ιωάννης Ντεβές 

Δαναού 15
ΤΚ 21200 ΆΡΓΟΣ
Τηλ: 27510-69688
Κιν: 6974 434587


Ασφάλειες Καπετάνου

 

 

 

 

Ασφάλειες Καπετάνου
Πρακτορείο Γενικών Ασφαλειών

Κορίνθου 90
ΤΚ 21200  ΆΡΓΟΣ
Τηλ: 27510-69138
Φαξ: 27510 69139
Κιν: 69740 37585
Εmail: jonnisk@otenet.gr